Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség

A reformáció rövid története

1517. október 31-én indult el a reformáció. Luther Márton, Ágoston-rendi szerzetes, wittenbergi teológiai tanár és pap nem a katolikus egyházzal akart szakítani, csupán kijavítani akarta annak súlyos visszásságait. 95 pontban foglalta össze téziseit, melyek a lelkiismerete szerinti jobbítást célozták. Reformtörekvéseivel nem volt egyedül. Az elő-reformátorok (Wiccliff, Husz) után kortársa volt Ulrich Zwinglinek és Kálvin Jánosnak, akik szintén a hitélet megtisztításán fáradoztak. Tiltakozásuk, a „protestálás”, a kereszténységen belül egy teljesen új utat nyitott: reformáció, azaz visszatérés az alapokhoz, a Szentíráshoz.

Mivel a köznép nem is tudott olvasni, kétséges, hogy Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte volna a téziseit. Annyi azonban bizonyos, hogy megírta őket, és 1517. október 31-én elküldte a mainzi érseknek. Pontokba szedte, mit is kellene megváltoztatni az egyházi gyakorlatban. Luther Márton művelt, bibliamagyarázó professzor volt, aki többek között elutasította az egyházi fényűzést és hatalmat, valamint a bűnök pénzzel való megváltásának bűnös gyakorlatát. A búcsúcédulák árusításában mai szemmel nem nehéz egy jól jövedelmező üzletágat látni. A jézusi megváltást, az Istenhez való megtérést, az életvitel megváltoztatását (életszentség) hirdette. Azonban abban a korban, amikor az egyház és a pápai hatalom megingathatatlannak tűnt, nagy bátorság kellett ahhoz, hogy valaki ellenvéleményt hangoztasson. A hatás sem maradt el, Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette.

Néhány év elteltével azonban egész Európában elterjedtek az új tanok. Magyarország 95%-a is protestáns (református és evangélikus) lett. Leginkább áttért katolikus papok hirdették az evangéliumot, és nemsokára magyar nyelven is megjelentek imakönyvek, énekeskönyvek, prédikációk, majd 1590-ben elkészült Vizsolyban az első teljes magyar nyelvű Biblia (Károli Gáspár református esperes-lelkész fordításában). Az új hit futótűzként terjedt mindenfelé és teljesen megváltoztatta az egyház és az embverek lelki életét.